POALEI MENAHEM TALMUD TORAH

Ab Ultra orthodox Jewish boy inserts a coin into a charity box, at the Poalei Menahem Talmud Torah, in the West Bank Jewish settlement of Beitar Illit, on August 7, 2013. Photo by Mendy Hechtman/POALEI MENAHEM/Flash90 *** Local Caption *** éìã
éìãéí
çøãé
çøãéí
ôåòìé îðçí
áéú ñôø
çéðåê
ãúé
ãúééí
îåñã
éäåãé
éäåãéí
éäãåú
äñëìä
áéúø òéìéú
áéúø òìéú