.

Israel’s Minister of Finance Yair Lapid (R) talks with Israel’s Minister of Economics Naftali Bennett (L) during a plenum session in the Knesset, Israel’s parliament in Jerusalem, on January 20, 2014. Photo by Flash90 *** Local Caption ***
îìéàú äëðñú
éùéáä áäùúúôåú øàù îîùìú ÷ðãä
ùø äàåöø éàéø ìôéã îéîéï
ùø äëìëìä ðôúìé áðè îùîàì