Nov. 22, 2010 - New York, New York, U.S. - YURI FOREMAN.2010 Chabad s Children Of Chernobyl s Childr

Nov. 22, 2010 - New York, New York, U.S. - YURI FOREMAN.2010 Chabad s Children Of Chernobyl s Children At Heart Gala.Pier 60, Chelsea Piers, New York, NY 11-22-2010. 2010.K66851JBU. - ZUMAbu2_