MIDEAST ISRAEL JUSTICE

Attorney General of Israel, Avichai Mandelblit speaks at a Justice conference in Tel Aviv on November 4, 2019. Photo by Flash90 *** Local Caption *** åòéãú äîùôè
îúîçéí
ëðñ
îùèøä
ç÷éøåú
àáéçé îðãìáìéè
äéåòõ äîùôèé ìîîùìä