L. Blech, um 1930 - Leo Blech / Photo / c. 1930 -

1-B449-B1930 (1101) L. Blech, um 1930 Blech, Leo Dirigent und Komponist, Aachen 21.4.1871 - Berlin 25.8.1958. Porträtaufnahme, um 1930. E: Leo Blech / Photo / c. 1930 Blech, Leo Conductor and composer, Aachen 21 Apruk 1871 - Berlin 25 August 1958. Portrait photo, c. 1930.