January 13, 2015, Miami, FL, USA: Life Time Miami Half Marathon women s winner Beatie Deutsch, 30, o

January 13, 2015, Miami, FL, USA: Life Time Miami Half Marathon women s winner Beatie Deutsch, 30, of Israel, crosses the finish line at 1:16:49 during the 18th annual Life Time Miami Marathon and Half Marathon in Miami, Fla. on Sunday, Feb. 9, 2020. 2020 Miami Marathon - ZUMAm67_ 20150113_zaf_m67_249 Copyright: xDanielxA.xVarelax