29048

Portrait of Professor Avraham Steinberg, in charge of the Talmudic Encyclopedia publishing house, at the library in Jerusalem, on December 27, 2015. Photo by Hadas Parush/Flash90
*** Local Caption *** àðöé÷ìåôãéä úìîåãéú
ôøåôñåø àáøäí ùèééðáøâ
éøåùìéí
äåöàä
ñôøééä
ãú
éäãåú
úìîåã