.

Israeli singer Noa Kirel and Israeli YouTuber Kevin Rubin (R) attend a press conference on a new campaign to raise awareness of cyberbullying among youth, at the President Residence in Jerusalem on February 16, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** è÷ñ
îñéáú òéúåðàéí
ñééáø
äòìàú äîåãòåú ìîðéòú
áøéåðåú
çøîåú
éìãéí
áðé ðåòø
úåëðéú
ðòä ÷éøéì
æîøú
ðåòø