.

A man rides an electric bicycle on Sderot Ben Tzion in Tel Aviv, November 05, 2017. Photo by Miriam Alster/FLASH90 *** Local Caption *** úì àáéá
àåôðòééí
çùîìéåú

ùãøåú áï öéåï