.

Illustration photo of the Hall of Names at the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, on April 4, 2016. Photo by Mendy Hechtman/Flash90 *** Local Caption *** éã åùí
îåæéàåï
äùåàä
ùåàä
äéëì äùîåú
àéìåñèøöéä